Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Archidiecezji Poznańskiej

koło nr 8

Siedziba- Parafia p.w.św.Andrzeja Boboli

Poznań, ul. Junikowska 48

Liczba członków- 23 osoby

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej (SRK AP) jest organizacją społeczną, działającą na podstawie własnego statutu oraz w oparciu o przepisy prawa kanonicznego i prawa o stowarzyszeniach. Działalność swą prowadzi w łączności z władzą kościelną, co gwarantuje asystent kościelny, ks. Prałat Leonard Poloch.

Celem prac S.R.K. jest czuwanie nad zgodnym z nauką Kościoła życiem małżeńskim i rodzinnym a także pomoc rodzinie w wypełnianiu jej zadań społecznych. W tym celu prowadzona jest działalność formacyjna, społeczno – kulturalna, edukacyjno – wychowawcza i kulturalno – rekreacyjna.

S.R.K. reprezentuje interesy rodzin katolickich wobec władz publicznych (rządowych i samorządowych).

Koło nr 8 zawiązało się we wrześniu 1996 roku pod patronatem ks. Kanonika Włodzimierza Koperskiego,  który służy nam życzliwą pomocą do chwili obecnej.

Pomoc ta jest szczególnie cenna w naszej działalności formacyjnej. W ramach tej działalności zapoznajemy się z dokumentami Kościoła – encyklikami, adhortacjami i listami Ojca Świętego. Analizujemy je i  staramy się formułować praktyczne wskazania co do działań odnośnie konkretnych sytuacji w naszym otoczeniu. Pomagają nam one w reagowaniu na wprowadzenie niekorzystnych dla naszych rodzin rozwiązań prawnych, politycznych, gospodarczych itd.

W działalności formacyjnej zależy nam przede wszystkim na kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia, a także w najbliższym środowisku.

Staramy się pomagać w organizacji rocznic i świąt narodowych w parafii.

Staramy się wspierać działania radia i telewizji katolickiej oraz propagujemy czasopisma katolickie.

Ukształtowały się pewne tradycyjne wydarzenia, które powtarzają się co rok np. adoracja u Grobu Pańskiego w Wielki Piątek, wieczornice o charakterze religijno – patriotycznym 3 Maja.

Koło S.R.K. co roku pomaga rodzinom potrzebującym organizując paczki żywnościowe na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich tradycyjnie organizuje co roku koncert charytatywny, z którego dochód jest przeznaczony na pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych na początku roku szkolnego.

Nasze koło od początku zadbało o pisemny przekaz informacji w Biuletynie SRK AP z udziałem specjalistów od spraw rodziny i wychowania w naszej diecezji.

Należy również przypomnieć, że współpracując z Radą Osiedla organizujemy corocznie dwa turnieje: tenisa stołowego i tenisa ziemnego. Są to sportowe imprezy integracyjne. Głównym animatorem w tym zakresie jest Marek Czajkowski.

W ramach koła nr 8 uformowała się grupa, która się zżyła, można powiedzieć nawet na gruncie prywatnym – zdolna i chętna do dalszego działania.

Chętnych do współpracy zapraszamy na zebranie w każdą drugą środę miesiąca po wieczornej mszy św..